ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:

Konkursy Kalendarzowe PSP:

                                                                    

 

            

 

 

Archiwa i ewidencje

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie prowadzone są:

rejestry:

 1. Skarg i wniosków,
 2. Aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP, oddzielnie dla:
 • decyzji,
 • rozkazów,
 • zarządzeń
 • instrukcji i wytycznych,
 1. Wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych,

oraz ewidencje:

 1. Zdarzeń na terenie powiatu,
 2. Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie powiatu,
 3. Druków ścisłego zarachowania,
 4. Pieczęci i stempli,
 5. Okresowych kart pracy pojazdów i kart pracy urządzeń,
 6. Wyjść w godzinach służbowych,
 7. Zadań wykonanych poza rozkładem czasu służby i pracy,
 8. Archiwalna.


Ewidencja zasobu archiwalnego – archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.

          Zasady działania Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie określone są Zarządzeniem nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z  materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.

Do zakresu działania archiwum należy:

 1. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
 2. Opracowywanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
 3. Udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom (jednostkom) organizacyjnym,
 4. Udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,
 5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 6. Zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt.

Podstawową ewidencję archiwalną stanowią:

 1. Spisy zdawczo-odbiorcze,
 2. Rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,
 3. Karty udostępnienia akt,
 4. Ewidencja akt wybrakowanych – spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt,
 5. Skorowidze (indeksy),
 6. Ewidencja akt udostępnionych.

          Akta znajdujące się w archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie mogą być udostępniane do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnianie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym spoza resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji lub osoba przez niego upoważniona

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje