ZAWSZE W PEŁNEJ GOTOWOŚCI!

Prewencja społeczna

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej:


Służba Cywilna

Konkursy kalendarzowe PSP 2020:

Kalendarz KG PSP na rok 2020 – pierwsza strona

                                                                

 

            

 

 

Regulamin

REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK”

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie przez grupy dzieci i młodzieży odbywa się wyłącznie na podstawie zgłoszenia oraz po ustaleniu terminów telefonicznie przez opiekuna grupy (nauczyciela, wychowawcę, rodzica) z Zastępcą Dowódcy JRG KP PSP w Łańcucie lub w przypadku jego nieobecności z Zastępcą Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Łańcucie.

2. Instruktor Sali Edukacyjnej „Ognik” ewidencjonuje w rejestrze odwiedzin uczestnictwo grupy w ścieżce edukacyjnej oraz za pisemną zgodą opiekuna grupy wykonuje fotografie z wizyty celem umieszczenia na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.

3. Przed rozpoczęciem zajęć w Sali edukacyjnej „Ognik” opiekun grupy zobowiązany jest dostarczyć Kartę zgłoszenia, którą można przekazać w następujący sposób:

- emailem w formacie *.pdf najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty na adres email Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie   (temat wiadomości „wizyta w Ogniku”),

- faxem na nr (17) 225 40 03, najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty,

- osobiście instruktorowi Sali Edukacyjnej „Ognik” przed rozpoczęciem zajęć (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty).

Brak karty zgłoszenia skutkować będzie niedopuszczeniem grupy do zajęć.

4. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Sali Edukacyjnej „Ognik”.

5. Pomieszczeniami wchodzącymi w skład Sali Edukacyjnej „Ognik” są: garaż – budynek A lub C oraz sala projekcyjna, sale pokazowo-edukacyjne i szatnia dla uczestników ścieżki edukacyjnej – wszystkie mieszczące się w budynku C Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.

6. Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” odbywa się dla grupy liczącej od 15 do 25 uczestników, wyłącznie w godzinach od 9:00 do 11:00 lub od 11:00 do 13:00, w dni robocze od poniedziałku do środy. W uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie może wyrazić zgodę na inne dni i godziny przeprowadzania zajęć w Sali Edukacyjnej oraz zmianę liczebności grupy.

7. Na zajęcia uczestnicy powinni przybyć punktualnie, zgodnie z ustaloną przez opiekuna godzinąw harmonogramie.

8. Od poniedziałku do środy w godzinach od 13:00 do 15:00 przeprowadzana jest bieżąca konserwacja Sali Edukacyjnej „Ognik”, za którą odpowiada Instruktor Sali Edukacyjnej „Ognik”.

9. Użytkowników pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” obowiązuje obuwie zastępcze oraz zachowanie porządku i czystości. Obuwie zastępcze opiekun grupy organizuje we własnym zakresie.

10. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych zapoznaje grupę dzieci/młodzieży oraz ich opiekunów z obowiązującymi zasadami BHP na terenie i obiektach Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie,

11. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa lub usterek opiekun niezwłocznie zgłasza ten fakt Instruktorowi.

12. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, opiekun zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Instruktora wraz z podaniem okoliczności zdarzenia.

13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem należy konsultować się z Instruktorem.

14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” muszą  bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz poleceniom Instruktorów.

15. Opiekun grupy przed zajęciami dydaktycznymi bezwzględnie musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem, co potwierdza pisemnie w karcie zgłoszenia.

II.   ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK”

1. Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” odbywa się wyłącznie z prowadzącym zajęcia Instruktorem.

2. W trakcie zajęć uczestnicy poruszają się w grupie, pod nadzorem opiekuna i Instruktora.

3. W trakcie ogłaszania alarmu dla zastępów Państwowej Straży Pożarnej, opiekun wraz z dziećmi powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom Instruktora.

4. Po zakończeniu zajęć wyposażenie pomieszczeń powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym i pierwotnym porządku, za co odpowiada Instruktor Sali Edukacyjnej „Ognik”.

III.   ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOM ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ:

1. Korzystania z wyposażenia pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” niezgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Wsiadania do pojazdów pożarniczych oraz obsługiwania sprzętu bez zgody Instruktora.

3. Dotykania oraz brania do ust substancji chemicznych i przedmiotów stanowiących wyposażenie stanowiska laboratorium.

4. Wchodzenia po drabinie bez asekuracji Instruktora.

5. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz uczestniczenia w zajęciach pod wpływem tych środków.

6. Zaśmiecania i świadomego niszczenia któregokolwiek z użytkowanych pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik”.

7. Spożywania posiłków i picia napojów w trakcie prowadzonych zajęć.

8. Oddalania się od grupy oraz przebywania w innym pomieszczeniu na terenie KP PSP Łańcut bez wiedzy i zgody Instruktora.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych oraz stwierdzone, celowe zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali Edukacyjnej „Ognik”.

2. Za osobiste przedmioty wartościowe: gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe, odzież itp. pozostawione w szatni – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie nie ponosi odpowiedzialności.

3. Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody, którą pokrywa opiekun grupy.

4. Kwestie sporne oraz sprawy zaistniałych szkód i pokrycia ewentualnych kosztów naprawy lub wymiany sprzętu w pomieszczeniach Sali Edukacyjnej „Ognik” rozpatruje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.

5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Sali Edukacyjnej „Ognik” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie nie ponosi odpowiedzialności.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Łańcut, marzec 2016 r.

Poniżej do pobrania "Karta zgłoszenia"

 

Dane adresowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie:

ul. Grunwaldzka 68

Sekretariat Komendanta
Powiatowego:

tel. 17 225 29 22

Zobacz lokalizację na mapie

więcej

Bieżące informacje